برنامه نویسی فورترن

تاریخ : از ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۲۰

ظرفیت : ۱۰۰

ظرفیت باقیمانده : ۱۰۰

روش های ثبت نام
۱ برنامه نویسی فورترن (از ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۸:۰۰تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۹) رایگان

عنوانساعت شروعساعت پایان
برنامه نویسی فورترن۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۲:۰۰ بعدازظهر