اطلاعیه ها و رویدادهای مهم - آرشیو

سمینار  کاربردی دانش و فناوری اطلاعات
سمینار کاربردی دانش و فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برگزار شد.

سمینار کاربردی دانش و فناوری اطلاعات گالری

سمینار دانش و فناوری اطلاعات با هدف توسعه و راه اندازی مدیریت آموزشی در ترویج و انتشار دانش و ارائه آموزش های تخصصی کوتاه مدت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، با حضور مهندس هومن فراهانی مدرس دوره های کوتاه مدت در چهارم دی ماه ۱۳۹۶ دردانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در دانشکده مدیریت ،تالار فارابی برگزار شد.

ادامه مطلب
سمینار کاربردی دانش وفناوری اطلاعات
سمینار کاربردی دانش و فناوری اطلاعات

سمینار کاربردی دانش وفناوری اطلاعات

سمینار کاربردی دانش و فناوری اطلاعات با هدف توسعه و راه¬ اندازی مدیریت آموزشی در ترویج و انتشار دانش و ارائه آموزش های تخصصی کوتاه مدت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین تخصصی پیشرفته با استفاده از برگزاری کارگاه¬ها و دوره¬ های آموزشی در زمینه آموزش های کسب و کار می باشد .

ادامه مطلب