نتایج نهایی آزمون ICDL۲

تعداد بازدید:۱۱۹۷

اعلام نمرات نهایی   پایان دوره  ICDL 2      - مهندس هومن فراهانی

ردیف

شماره ملی

میان ترم

پایان ترم

عملی

جمع

وضعیت

تاریخ شروع اعتراض

از 5

از 15

از 80

از 100

 

1

0534164749

3/50

12/50

73،00

89،00

قبول /خوب

1397/11/14-

2

2181520909

3/25

12،00

72/75

88،00

قبول /خوب

-1397/11/14-

3

93341261

3/75

13/50

72/25

89/50

قبول /خوب

-1397/11/14-

4

0534811116

3/75

12،00

72،25

88,00

  قبول /خوب

1397/11/14

5

0480502404

4/25

13،00

77/75

95،00

قبول/ بسیارخوب

-1397/11/14-

6

0610161210

4،00

12/50

80،00

96/50

    قبول/ بسیارخوب

-1397/11/14-

7

0520525401

3/75

12/50

72/50

88/25

قبول /خوب

1397/11/14--

8

6179902798

3/50

13،00

71،00

87/50

قبول /خوب

1397/11/14--

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۷