لیست نمرات نهایی آزمون پایان ترم ICDL ۲

  نام استاد : مهندس هومن فراهانی

  ترم تابستان 1397

 

ردیف

شماره ملی

امتیاز

 باحروف

 وضعیت

1-

0520595017

94،00

 نودو چهار تمام

 قبول

2-

0520201991

94،00

 نودو چهار تمام

قبــــول

3-

0520319001

93/00

نودو سه تمام

قبول

4-

0610235893

95،00

نودو پنج

قبــــول

5-

6180038147

95،00

نودو  پنج

قبول

6-

3920429291

92،00

نودو دو

قبول

7-

0520546660

93،00

نود و سه

قبول

8-

0520958691

92،50

 نودو دو و نیم

قبول

9-

0520937910

95،00

نود و پنج

قبول

10-

05220837703

92،00

نود و دو

قبول

11-

05201558433

99/50

نودو نه و نیم

قبول

12-

0521176591

100

صد تمام

قبول

13-

05710113158

98/50

نودوهشت ونیم

قبول

تعداد بازدید:۹۳