نمرات کتبی ICDL ۲ - ترم پاییز ۹۷

اعلام نمرات کتبی   پایان دوره  ICDL 2      - مهندس هومن فراهانی

ردیف

شماره ملی

میان ترم

پایان ترم

عملی

جمع

وضعیت

تاریخ شروع اعتراض

از 5

از 15

از 80

از 100

 

1

0534164749

0

12/50

گزارش نشده

00،00

گزارش نشده

-

2

2181520909

3/25

12،00

گزارش نشده

00،00

گزارش نشده

-

3

93341261

3/75

13/50

گزارش نشده

00،00

گزارش نشده

-

4

0534811116

3/75

12،00

گزارش نشده

00،00

گزارش نشده

-

5

0480502404

4/25

13،00

گزارش نشده

00،00

گزارش نشده

-

6

0610161210

3/50

12/50

گزارش نشده

00،00

گزارش نشده

-

7

0520525401

3/75

12/50

گزارش نشده

00،00

گزارش نشده

-

کلید واژه ها: نمرات پایان ترم گتبی

تعداد بازدید:۳۳