نمرات نهایی پایان دوره ICDL ۱

تعداد بازدید:۳۴۱

اعلام نمرات نهایی پایان دوره  ICDL 1      - مهندس هومن فراهانی

ردیف

شماره ملی

پایان ترم

عملی

امتیاز نهایی

وضعیت

تاریخ شروع اعتراض

از20

از 80

از 100

سطح گواهی

1

0534164749

18/50

70،50

89،00

قبول/خوب

1397/11/25

2

2181520909

18/50

70،00

88،50

قبول /خوب

1397/11/25

3

93341261

18/50

72،50

91،00

قبول /خوب

1397/11/25

4

0534811116

19،00

74،50

93،50

قبول /خوب

1397/11/25

5

0480502404

19،00

80،00

99،00

قبول /عالـــی

1397/11/25

6

0610161210

18/50

80،00

98،50

 قبول / خوب

1397/11/25

7

0520525401

18/50

75،00

93،50

قبول /خوب

1397/11/25

8

61779902798

19،00

77،00

96،00

نودو شش

1397/11/25

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۷