نمرات پایان دوره آموزشی (ایمنی در بهداشت HSE)

تعداد بازدید:۲۷۲

نمرات پایان دوره آموزشی ایمنی در بهداشت  HSE

ردیف

نام خانوادگی   

نمره به عدد

نمره به حروف

نتیجه

درجه

1-

سعادت نوری

100،00

صد تمام

قبول

عالی

2-

دوخائی

100،00

صد تمام

قبول

عالی

3-

عارف نژاد

90،00

نود تمام

قبول

بسیار خوب

4-

عباسی

97/50

نود و هفت و نیم

قبول

بسیار خوب

5-

فراهانی

90،00

نود تمام

قبول

بسیار خوب

6-

مشهدی

97/50

نود و هفت و نیم

قبول

بسیار خوب

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۳۹۸